Algemeen condities voor verkoop en levering

Hieronder volgen enkele belangrijke punten uit de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Aanbiedingen in onze prijslijst zijn geheel vrijblijvend.

Orderacceptatie

Uw bestelling, per direct order via de webshop, telefonisch, per fax of e-mail, voor 15.00 uur besteld, wordt in de regel 2 werkdagen later uitgeleverd.

Ons kantoor is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur.

Levering

Franco huis bij 24 flessen.

Bij kleinere afnamen wordt 8,00 euro als tegemoetkoming in de verzendkosten in rekening gebracht.

Prijzen

Inclusief BTW, inclusief accijns en rechten, onder voorbehoud van prijsverhogingen.

Betaling

Via overschrijving, Ideal via webshop

Het Wijnhuis Culinair BV
ABN AMRO bank rek. nr.:
NL 31 ABNA 0509680585
BIC/Swift: ABNANL2A

Ontvangst

Bij eventuele klachten of schade verzoeken wij u dringend om zendingen met breuk en/of manco wel in ontvangst te nemen. Tegen overlegging van een melding van beschadiging en/of kennisgeving van manco, opgemaakt door de bode, kunnen wij tot vergoeding c.q. remplacering overgaan.

Retourzending

Goederen welke na schriftelijke toestemming onzerzijds worden geretourneerd, zullen als regel gecrediteerd worden onder aftrek van euro 0,25 per fles. Retourzendingen zonder schriftelijke toestemming kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Alleen courante wijnen in originele verpakking kunnen worden geaccepteerd.

Verkoop

Op de met ons aangegane overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke hierbij ingesloten. Goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Vertragingsrente, over openstaande factuurbedrag, bedraagt 1% per maand.

Privacy

E-mail: Je krijgt een e-mail over je bestelling, factuur en de producten die je bij ons koopt. En aanbiedingen en nieuwsbrieven, die krijg je ook per e-mail. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer? Je uitschrijven is zo geklaart: via de klantenservice of via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Het Wijnhuis Culinair

Het Wijnhuis Culinair BV
Fascinatio Boulevard 742
2909 VA Capelle aan den IJssel
BTW: NL809658987B01

Artikel 1. Definities

 • 1.1 Het Wijnhuis Culinair is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend aangeduid worden met "verkoper", of "wij".

 • 1.2 Onder "koper" wordt verstaan iedere (rechts)persoon tot wie verkoper zijn aanbiedingen richt, alsmede degene die aan verkoper aanbiedingen richt en degene die aan verkoper een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie verkoper een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie verkoper in enige rechtsbetrekking staat.

 • 1.3 Onder "producten" worden verstaan alle producten die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan koper worden geleverd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van verkoper, overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door verkoper, waaronder in de toekomst met verkoper aan te gane rechtsbetrekkingen.

 • 2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden verkoper slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 2.3 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 3. Aanbiedingen

 • 3.1 Alle aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend, behoudens wanneer verkoper uitdrukkelijk anders vermeldt.

Artikel 4. Totstandkoming

 • 4.1 Verkoper is aan zijn schriftelijke aanbiedingen en aan door koper aan verkoper gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer verkoper de aanvaarding schriftelijk aan koper heeft bevestigd.

 • 4.2. Later gemaakte aanvullingen, wijzigingen of andere afspraken zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn aangegaan.

Artikel 5. Prijzen

 • 5.1 Prijzen in de aanbiedingen van verkoper zijn gebaseerd op de geldende prijzen zoals vermeld in de prijscourant op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst tenzij er schriftelijk een andere prijs wordt overeengekomen.

 • 5.2 Tenzij anders vermeld zijn de door verkoper gehanteerde prijzen "franco huis" inclusief accijnzen, invoerrechten, verpakkingen, maar exclusief omzetbelasting.

 • 5.3 In geval van verhoging van en/of toeslagen op de vrachttarieven, referentieprijzen, invoerrechten, accijnzen of andere heffingen, belastingen en/of inkoopprijzen is verkoper gerechtigd de met koper overeengekomen prijzen te wijzigen. Ditzelfde geldt ook in geval van wijziging van wettelijke regelingen die leiden tot voor verkoper abnormale risico"s.

Artikel 6. Levering

 • 6.1 Alle leveringen die per levering 24 flessen te boven gaan, geschieden "franco huis" en onder de navolgende voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen:
  a) Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee producten op het afleveradres zullen worden geleverd;
  b) Het risico van de producten gaat over op het moment, dat zij uit het in onder bedoelde vervoermiddel op het afleveradres zijn gelost;
  c) De franco levering van zaken aan koper geschiedt aan het door koper aangegeven adres of tot zover het vervoermiddel met de te leveren producten, naar het uitsluitend oordeel van de bestuurder daarvan, kan komen. Weigert koper in het laatstgenoemde geval de producten aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor, uit welke hoofde dan ook, ontstane kosten voor rekening van koper en gaat desalniettemin het risico over op het moment van uitladen aldaar uit het betreffende vervoermiddel;
  d) Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres;
  e) Bij het franco leveren van producten zal verkoper gratis hulp ter beschikking stellen bij het lossen van de lading.
 • 6.2 Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.

 • 6.3 Levertijden worden in onderling overleg bepaald, echter de overeengekomen levertijden gelden voor verkoper niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en op de schriftelijke orderbevestiging van verkoper een uiterste leveringsdatum is overeengekomen, uitsluitend aangeduid met de woorden "fix of fixdatum".

Indien geen levertijd is overeengekomen, moet verkoper de zaken leveren binnen een redelijke termijn. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

 • 6.4 Verkoper is gerechtigd de producten in deelpartijen te leveren.

 • 6.5 Koper is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien hij daaraan niet voldoet, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 • 6.6 Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan verkoper is te wijten, kan de koper nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7. Overmacht

 • 7.1 Indien verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de producten kan leveren, heeft hij het recht om de levering op te schorten dan wel van de levering geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden.

 • 7.2 Indien zich het geval voordoet als in het vorige lid beschreven, is koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

 • 7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 zullen als overmacht gelden: omstandigheden buiten wil en toedoen van verkoper, weke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van verkoper kan worden verlangd. Een en ander met dien verstande, dat verkoper bereid is in zulke gevallen met koper te overleggen omtrent eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel verkoper als koper te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 8. Betaling

 • 8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle facturen door koper onmiddellijk te worden zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldverrijking. Nadien is koper van rechtswege in verzuim en zal over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd zijn, gelijk aan de promesse disconto van de Nederlandse Bank N.V., vermeerderd met 4% en verhoogd met de eventueel door het Nederlands Kredietwezen in het algemeen toegepaste, al dan niet tijdelijke tarieftoeslagen aan kredietnemers.

 • 8.2 Betaling dient te geschieden in Euro"s, tenzij door verkoper anders schriftelijk aangegeven.

 • 8.3 Bankkosten, zowel binnen als buiten Nederland zijn altijd voor rekening van koper.

 • 8.4 Bij niet betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijn houdt verkoper zich het recht voor het door koper verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten.

De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 114,- per factuur.

 • 8.5 Indien koper met de tijdige betaling van een opeisbare vordering jegens verkoper krachtens overeenkomst in gebreke is, heeft verkoper het recht de verdere uitvoering van alle met koper lopende overeenkomsten te ontbinden of desgewenst de uitvoering op te schorten tot die betaling is geschied en zal verkoper voor de verdere levering contante betaling kunnen eisen.

Artikel 9. Reclames

 • 9.1 Reclames ten aanzien van franco geleverde producten dienen ten overstaan van de bestuurder van het afleverende vervoermiddel door of namens koper schriftelijk te worden vastgelegd op het vervoersdocument en worden uitsluitend aanvaard wanneer het betreft zichtbare beschadigingen aan of een zichtbare vermissing van de geleverde producten, ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres. Koper dient per omgaande een afschrift van het vervoerdocument aan verkoper te zenden.

 • 9.2 Koper moet verkoper –voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 werkdagen na de reclame– in de gelegenheid stellen om vermissing, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de geleverde zaken in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de geleverde zaken inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.

 • 9.3 - Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

 • 9.4 Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken producten betalen, hetzij de betrokken productenzaken gratis vervangen.

Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet gelden door afnemers van koper) is verkoper niet verplicht.

 • 9.5 Met betrekking tot reclame wordt deellevering als een uitzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 • 10.1 De eigendom van de producten, niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over op koper nadat deze alle vorderingen van verkoper heeft voldaan betreffende de tegenprestatie van de door verkoper aan de koper krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of de te leveren producten, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

 • 10.2 Indien koper niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde producten als eigenaar, naa zijn keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt verkoper hierbij om het terrein en/of perceel, waar de producten zich bevinden, te betreden teneinde deze producten te kunnen terugnemen.

 • 10.3 Koper dient verkoper per omgaande telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers voor eigendomsbehoud vallende producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax of telegram aan verkoper te bevestigen.

 • 10.4 Zolang het eigendom van de afgeleverde producten niet op koper is overgegaan, mag koper de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.